Kerkbode 21

Zieken

 • De heer R. Kleine, mocht weer huiswaarts keren! Een heel verheugend en dankbaar bericht is dat.
 • Geen verdere zieken ditmaal die met name hier genoemd willen worden. Natuurlijk wensen we ieder die niettemin tobt met zijn of haar lichamelijke en of psychische gezondheid, zo mogelijk verlichting en herstel toe! En steeds een opzien naar de Arts aller zielen, de Heelmeester Die de Heiland is.

Overleden

 • De heer W.Tibben, is overleden. Hij werd 88 jaar. We wensen zijn vrouw en verdere nabestaanden Gods vertroostende nabijheid toe.

Bijbelkring

 • We hopen op de donderdagavonden 6 januari en 3 februari 2022 weer samen te komen, om half 8 in De Kandelaar. In februari beginnen we met een nieuw onderwerp/bijbelboek. Die keuze maken we in januari met elkaar. Misschien een goed moment voor U of jou om eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen?

Pleegbaby

 • Het gezin van Bart en Henriet Schonewille, heeft liefdevol in zijn midden een pleegbaby opgenomen. Zolang als dat nodig is zal het nog zo heel jonge kindje bij hen een warm en veilig onderdak vinden. We bidden Henriet en Bart, samen met hun kinderen Timo en Lars, een goede tijd toe met dit vijfde huisgenootje. God zegene jullie en wat mooi dat jullie dit op je willen nemen!

Groet

 • Dit is alweer de laatste kerkbode in 2021. We mogen temidden van alle onrust en onzekerheid toeleven naar Kerstmis. Om het met dat oude Kerstlied te zeggen: ‘Nu daagt het in het Oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal’. Daar mogen we ons aan vasthouden, aan Hem.

  U en jou en jullie wens ik Goede Kerstdagen toe en veel heil en zegen voor en in het jaar des Heren 2022.

Hartelijke groet, Ds Joke Berkhout

Jarige

 • Mevrouw C. van der Weide-Lichtendonk,  hoopt op 28 december haar verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

Verslag van de kerkenraadsvergadering, 2-12-2021

 • De voorzitter opent de vergadering, na het rondje hoe-gaat-het, met het lezen van Spreuken 3. Uit het boekje (voor tieners!) Dicht bij Jezus leest ze een passende meditatie. Ze gaat voor in gebed. De notulen van 28 oktober worden na enkele aanpassingen, goed gekeurd. Bij de ingekomen stukken, naast de nieuwsbrieven per mail, twee rouwkaarten. En een bedankje van de Stichting Regenboog voor een gift. We bespreken de stand van zaken van de toekomstige kerkenraad. Er zijn drie door de gemeente aanbevolen leden, die hebben toegezegd. Er moeten nog mensen worden gevonden die zitting willen nemen in de kerkenraad, anders wordt het te zwaar voor de anderen. De pastoralia worden besproken. Er zijn velen die zorgen hebben om hun gezondheid. Gezien de maatregelen rond Corona, besluiten we om de kerstnachtdienst van 24 dec, niet door te laten gaan. Op zowel eerste als twee Kerstdag(zondag!) is er wel een kerkdienst om 10 uur, waarin ds. J. Berkhout hoopt voor te gaan. Verder bespreken we het preekrooster voor 2022, het collecterooster en de verbouwing van de pastorie. Een musical voor de jeugd is gepland in mei, samen met de Vergadering der Gelovigen en de protestantse Evangelisatie te Geesbrug. De evaluatie van de diensten op 14 en 21 nov. De ouderling zal voortaan de kaarsen aansteken voor de overleden gemeenteleden. Op 28 nov. vond de inzegening plaats van het huwelijk van Jan Smit en Janny Smit-de Vries in de Oosterkerk te Hoogeveen. E.J. was namens de kerkenraad aanwezig. Het bruidspaar kreeg een kaars aangeboden met de woorden Geloof, Hoop en Liefde daarop. Mevr. S. Benjamins sluit de vergadering met een gebed uit de adventskalender van de PKN, Tussen de regels. De voorzitter wenst eenieder wel thuis.

Kerstviering van de zondagsschool

 • Op eerste kerstdag hopen wij met z’n allen in de kerk de kerstviering te kunnen bijwonen. Hoe dit precies vorm gegeven gaat worden, daar worden de kinderen nog over bericht. Tijdens de zondagsschool bijeenkomsten zijn we al druk bezig met de voorbereidingen, wat vaak zorgt voor een vrolijke en glitterige boel achter. Wij hopen u daar eerste kerstdag wat van te kunnen laten zien.

Brief van Villen!

 • Onlangs ontvingen wij een brief van ons sponsorkindje Villen. Villen is inmiddels 10 jaar oud. Ze schrijft dat ze weinig bijzonders te vertellen heeft aan ons in verband met COVID-19. Afgelopen jaar is ze nagekeken door een medewerkers van World Vission. Ook heeft haar gezin diverse boeken en ander schoolmateriaal gekregen. Ze hebben het afgelopen jaar ook diverse dingen geleerd over persoonlijke hygiëne en over virusinfecties. Ook heeft ze een gesprek gehad met een vertrouwenspersoon waarmee ze kan praten.

 WACHTEN OP HET WONDER

(Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld)

 • Wachten op het wonder
  Wachten op het kind
  Wachten op het wonder
  Dat een nieuwe tijd begint
  Immanuël Immanuël
  God zal met ons zijn
  |
  Wachten op het wonder
  Wachten op het licht
  Wachten op het wonder
  Van dat heerlijke bericht
  Immanuël…

  Wachten op het wonder
  Wachten op Gods stem
  Wachten op het wonder
  Dat Hij doet in Bethlehem
  Immanuël…

 Mededelingen vanuit de kerkenraad

 • Jammer genoeg kan Kerst niet gevierd worden zoals we normaal gewend zijn door de Corona-maatregelen. Ten eerste komt de Kerstnachtdienst te vervallen. Daarvoor in de plaats willen we wel een dienst houden op Tweede Kerstdag op zondag om 10.00 uur. In deze dienst zal Ds. Joke Berkhout voorgaan. Op Eerste Kerstdag zullen de kinderen van de zondagsschool meewerken aan de ochtenddienst. We hopen dat de kerkbezoekers zich zullen verdelen over beide diensten, zodat beide kerstdiensten veilig bezocht kunnen worden.
 • Omdat de Corona-regels gehandhaafd blijven en er ’s avonds geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden na 17.00 uur, zal de Oudejaarsdienst ook komen te vervallen. Ook het samen koffiedrinken, tijdens de eerste dienst in januari, gaat niet door.
 • Tot slot nog een waarschuwing: oplichters proberen inmiddels ook via kerken geld los te peuteren. Mocht u mail ontvangen vanaf het e-mailadres info@protestantseevangelisatienieuwlande.nl met de naam van één van de kerkenraadsleden eronder en het verzoek om geld over te maken: niet op reageren en meteen verwijderen! Dit e-mailadres is niet door ons aangemaakt!
 • We hopen dat iedereen ondanks de Coronacrisis en de bijbehorende maatregelen mag weten waar het met Kerst om gaat, dat we mogen gedenken dat de Heere God zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden. We wensen iedereen gezegende feestdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar!                  Namens de kerkenraad, Simone Benjamins.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.