Kerkbode 20

Zieken

 • De heer Roelof Kleine, Oostopgaande, moest  worden opgenomen in het ziekenhuis in Emmen. Inmiddels is hij gelukkig aan de beterende hand. We wensen hem een verder herstel toe, ook volharding, en samen met zijn vrouw Femmie Gods onmisbare nabijheid en Zijn zegen. 
 • Het echtpaar Tibben-Vos, Fort. Beiden zijn eveneens getroffen door het coronavirus. Speciaal de heer Tibben is er heel erg ziek van geworden. De zorgen zijn op het moment van het opstellen van deze kopij nog niet geweken. Beiden maken een zware tijd door. We bidden hen veel Kracht toe, moed en het vertrouwen in Gods hand veilig te zijn, wat er ook gebeurt.
 •  Ook anderen worden en zijn met het virus geconfronteerd, hetzij door zelf besmet te zijn, hetzij door iemand met corona in de omgeving. Vaak moet er dan (weer) getest worden, met alle onzekerheid van dien. Wat de nieuwe omikronvariant zal uitwerken, is nog onbekend. Eén ding is echter zeker:
 • God is in Zijn Zoon Jezus Christus naar deze, onze wereld gekomen en in Hem ligt eeuwig behoud verankerd, voor elk mensenkind groot en klein, oud en jong, dat zich aan Hem gewonnen geeft en belijdt: ‘U, mijn Heer en mijn God! ‘ (Joh.20: 28)
 • Ik wens U en ons allen, thuis of elders en hoe Uw en jouw/jullie omstandigheden ook zijn, –goede moed, opgewektheid en bovenal een gezegend toeleven naar het feest van Christus’ komst; van het Licht dat Hij kwam brengen en brengt in onze vaak zo donkere wereld.

Allen in Zijn Naam gegroet!           Ds.Joke Berkhout

 Bijbelkring

 • In principe hopen we weer Bijbelkring te hebben op donderdagavond 9 december, om half 8. Gelet op de aangescherpte maatregelen, is de locatie toch weer “De Kandelaar “, waar meer ruimte is.

In Memoriam mevrouw Aaltje (Ali) ten Kate-Schonewille (1944-2021).

 • Op zondag 14 november is in alle vrede en overgave overleden mevrouw Ali ten Kate-Schonewille. Zij is 77 jaar geworden.
  Zij was één van de jongsten in een groot gezin en werd geboren bij Schoonhoven. In Geert ten Kate ontmoette zij de liefde van haar leven en samen vervolgden zij hun weg; deze ging via Hollandscheveld, naar de Brugstraat in Nieuwlande en sedert 1994 werd hun adres het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Julianalaan; met naast hen dochter Tineke en haar gezin. Ook twee zonen kregen Ali en Geert: André en Freek. Met allen waren de verhoudingen heel fijn, inbegrepen met de schoonkinderen die Ali ook als kinderen in haar hart had gesloten.
  Helaas bracht de gezondheid van de man van Ali al vroeg zorgen met zich mee. Toch mochten zij het samen en met hun gezin goed hebben. Bijna 22 jaar geleden stierf Geert, net nadat Ali een kleinzoon nog als dopeling onze kerk had binnengedragen. Zij kreeg er de Kracht toe.
  Na moeilijke jaren heeft Ali zich weten te herpakken en kon zij opnieuw intens genieten van juist de eenvoudige dingen des levens, zoals bijv. een fietstochtje maken en dan een boterhammetje eten zittend op een bankje in het bos.
  In augustus werd zij geconfronteerd met ernstige hartproblemen. Een grote operatie vond plaats en er volgde een zware en onzekere tijd voor Ali, en voor haar naasten. Liefdevol werd zij opgevangen bij Tineke en Thijs, bijgestaan door de andere kinderen. Even leek het toch nog wat beter weer te gaan, maar een paar dagen voor haar heengaan vervloog die hoop. Zij mocht zich in Gods hand weten, in leven en in sterven. En als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Deze tekst, Rom. 8: 31, stond, net als destijds bij haar man Geert, afgedrukt boven de rouwkaart en de liturgie.
  In haar heeft de familie een lieve moeder, oma en oma Ali verloren; en als gemeente zullen we haar missen als een actief betrokken gemeentelid. In de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis aan de Boerdijk, sprak dochter Tineke persoonlijke woorden en zochten we hoop en bemoediging in Gods Woord. Moge onze goede God Zich over haar nabestaanden ontfermen, en over ieder ander die bedroefd is omdat Ali niet meer in ons midden is voortaan.                                                                                                                                    Ds. Joke Berkhout

In Memoriam mevrouw Hendrikje (Henny) Schonewille-Snippe (1924-2021).

 • Na een lang leven van ruim 97 jaar overleed op 19 november mevrouw Henny Schonewille-Snippe. Als oudste in een gezin van vier kinderen, kreeg zij door het vroege heengaan van haar vader al jong veel verantwoordelijkheid te dragen. Zij was een grote steun voor haar moeder.Op de ijsbaan ontmoette zij haar toekomstige man Harm, met wie zij op 1 juli 1944 trouwde. Hun huwelijk werd ingezegend in de Eben Haëzerkerk, toen nog de Gereformeerde Kerk in Nieuwlande. Ook hun 65-jarige echtverbintenis werd allereerst gevierd in deze kerk, met een dienst om God hun dank te brengen.
  Henny en Harm mochten zeven kinderen grootbrengen. Helaas moest moeder Henny haar geliefde oudste zoon Jan bijna twee jaar geleden zien voorgaan. Ook andere dierbaren in de directe familiekring moest zij al missen, zoals ook haar man in 2012 met wie zij een gelukkig huwelijk had.
  Henny was een heel actieve vrouw die van aanpakken wist, steeds klaar stond voor een ander, graag zong en een centrale rol in de familiekring heeft vervuld. Tijdens de dankdienst ter herinnering aan haar leven, ook weer in diezelfde Eben Haëzerkerk, schetste jongste zoon Harry een beeld van zijn moeders leven. Kleindochter Femke, die samen met haar moeder Anneke bijna dagelijks moeder en oma in WZC Beatrix had opgezocht, droeg een gebed voor dat zij samen dikwijls met oma gelezen en gebeden hebben.In deze dienst lag het accent op Gods trouw, elke nieuwe dag weer betoond, Klaagliederen 3 vers 23. Het daarop gebaseerde lied was Henny’s lievelingslied! Het geloof heeft haar een levenlang gedragen en ze heeft eruit geleefd. Soms was het moeilijk, maar telkens hervond zij de zekerheid van Gods trouw. In geloof is zij gestorven,
  Bij het verlaten van de begraafplaats aan de Boerdijk, openbaarde zich ineens een ongekend mooie regenboog! Mogen we ook hierin niet een onmiskenbaar teken zien van Gods trouw, een teken waarin hemel en aarde verbonden zijn.
  God zij de familie Schonewille heel nabij, nu deze lieve en markante moeder en oma niet meer bij hen is. Zij is voor altijd Thuisgekomen. Daar mag zij voor immer God de lof toezingen voor Zijn genadetroon.Ds Joke Berkhout

 

Diverse mededelingen van de kerkrentmeesters;

 

Tussenstand Aktie Kerkbalans 2021

Het overzicht, t/m 29-11’21, ziet er als volgt uit:

Toezeggingen: 2020 € 33013,30
Ontvangen: t/m  29-11-2021 € 28517,52
Nog te ontvangen: €  4495,78
 • Hartelijk dank voor de reeds ontvangen bedragen! Inmiddels is 86%, op basis van de toezeggingen  “Actie Kerkbalans 2020”, ontvangen. Vanwege het coronavirus zijn de enveloppen dit jaar niet bij u opgehaald. Aangezien wij, als kerkrentmeesters, zijn uitgegaan van de toezeggingen voor deze actie, blijkt er nog een bedrag open te staan van € 4495,78.
  Wij begrijpen dat, vanwege het niet ophalen van de enveloppen, misschien is vergeten om het toegezegde voor het jaar 2021 over te maken. Zou u/jij dat nog even kunnen nagaan in uw/jouw boekhouding?
  Uiteraard kan de bijdrage ook contant worden afgegeven. Dit kan aan de Perebomenweg 49 of via een kerkenraadslid.

Giften 1 november t/m 28 november 2021

Via Financiële Administratie ontvingen wij uit dankbaarheid voor de instandhouding van het pastoraat de volgende giften:

1 x € 175,= en € 20,= (bloemen)

Collecten 7 november t/m 28 november 2021

 • t.b.v. kerk/pastoraat € 221,10
  U/jij kunt ook een gift overmaken naar de kerk via bankrekeningnummer NL58 RABO 0377201456 t.n.v. Prot. Ev. Nieuwlande o.v.v. gift kerk/pastoraat.

Diaconale giften

 • Dorcas € 39,85 en algemene doeleinden € 85,40.
  Namens kerkrentmeesters en diaconie zijn wij dankbaar voor uw/jouw gaven!

Dankdagcollecte 2021

 • De tussenstand van de opbrengst van de dankdagcollecte 2021 bedraagt €3417,50.
  Een prachtig resultaat tot op heden waar wij, als gemeente, dankbaar voor mogen zijn.

Kerkbode en solidariteitskas

 • Halverwege de maand december zullen de automatische incasso’s betreffende het abonnement op de kerkbode en de solidariteitskas worden geïncasseerd.

Met vriendelijke groet
Ronald en Antonette Verweij
(Financiële administratie Prot. Ev. Nieuwlande)

Stand van zaken verkiezingen

 • De kerkenraad is blij te kunnen meedelen dat er tot nu toe drie personen bereid zijn gevonden om plaats te nemen in de kerkenraad. We gaan dus verder met bezoeken tot we de vierde persoon gevonden hebben!

 Kerk blijft open

 • Tot nu toe hebben we de kerk open kunnen houden en we hopen en bidden dat dit zo kan blijven. Gelieve een mondkapje te dragen als u in de kerk loopt, als u op de plaats zit mag deze af. Houd afstand en blijf bij klachten alstublieft thuis! Er wordt momenteel niet gezongen helaas. Als iedereen de regels respecteert, is de kans het grootst dat we de kerk open kunnen houden komend winter.

Namens de kerkenraad,
Simone Benjamins

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.