Kerkbode 17

Jubileum

Het echtpaar van der Weide-Schonewille, is op 5 november 45-jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Zieken

 • Mevrouw Mart Doldersum, mocht gelukkig weer huiswaarts keren. We wensen haar daar alle goeds en bovenal Gods bemoediging en nabijheid toe.
 • Mevrouw Alie ten Kate, kreeg van de cardioloog verrassend hoopvolle berichten! Dat opent nieuwe perspectieven. Ook al moet er nog wel een ander medisch onderzoek gedaan worden. Maar voor nu zijn we al heel blij samen met haar en haar naasten. Godlof!
 • Mevrouw Heintje Smit,  ontving helaas minder gunstige berichten. De ernstige ziekte van een paar jaar geleden, manifesteert zich opnieuw. Toch zijn de vooruitzichten bepaald hoopvol en daarnaast mag Heintje zich veilig weten bij haar Heer en Heiland. Wij bidden haar alle vertrouwen toe, herstel, en kracht en moed in de tijd die komt.

Overleden

 • Op 14 oktober overleed de heer Roel Jager, op de leeftijd van 81 jaar. Precies 52 jaar was hij toen getrouwd met zijn Erna. Terwijl ik de kopij in orde maak, is de begrafenis in Eext juist geweest, voorafgegaan door een dankdienst in onze kerk. In de volgende kerkbode volgt een In Memoriam. We wensen Erna en haar beide dochters en hun gezinnen ook vanaf deze plaats Gods troost en bijstand toe.

Bijbelkring

 • Eerder deze maand hadden we een mooie eerste avond weer van onze Bijbelkring. De volgende keer is op donderdagavond 11 november, weer om half 8, maar dan worden we gastvrij ontvangen bij mevrouw Grietje Luchies! Joh. Poststraat 25a. We bespreken Psalm 121 met elkaar, blz. 81-88. Ook op do.avond 2 december willen we onze kring houden. Locatie nog niet bekend. Graag eventuele afmelding bij mij, of een der andere deelnemers. Iedereen is welkom!!

Hartelijke groet aan allen, ds. Joke Berkhout

Zondag 7 november 2021

 • Op zondag 7 mogen we stilstaan bij Dankdag.
  Deze zondag staan we ook stil bij het werk dat in Gods wijngaard wordt gedaan dichtbij maar ook wat verder weg.
  We hopen op uw komst.

 Dankdag 2021

 • Woensdag, 3 november, is het Dankdag.
  Dankdag? Hoezo danken? Valt er iets te danken na alle zorgen en ellende rondom de coronapandemie? En wat er al verder gebeurt in de wereld?In de bijbel staat het verhaal van Noach, die na ongeveer een jaar in de ark weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk puinruimen en bouwen, maar brengt een brandoffer om God te danken en zichzelf weer aan Hem toe te wijden.

  Ook wij hebben lange tijd “beperkt” moeten leven. Zullen ook wij op Dankdag, net als Noach, de Here danken en (weer) helemaal voor God leven? Zullen wij ook God gaan danken voor alle goeds, wat ons ondanks corona, ons gegeven is?

  Wij kunnen God danken in de volgende diensten:

  Op D.V. woensdag 3 november om 11.15 uur is er een kinderdienst in de Bethelkerk voor- en door de leerlingen en leerkrachten van basisschool “de Hoeksteen” met als thema: DE BRUILOFT TE KANA.

  Op D.V.-zondagmorgen 7 november om 10.00 uur is er een Dankdagdienst in de Bethelkerk waarin Ds. J. Berkhout zal voorgaan. In de dienst van 7 november bent u/ben jij van harte welkom.

  Ook dit jaar wordt er in de week van Dankdag de gebruikelijke “huis-aan-huis” dankdagcollecte onder de leden en blijkgevers van onze kerkelijke gemeente gehouden. Ook u hoort hierbij!

  Wilt u ook (weer) meedoen dan kan dat op de volgende manieren:

 1. d.m.v. de eenmalige machtiging, ingevuld, in de enveloppe te doen. (Dit heeft onze voorkeur)
 2. door uw contante gift in de enveloppe te doen.
 • De enveloppe met uw antwoord c.q. bijdrage wordt weer bij u opgehaald.
  We zijn dankbaar dat, mede door uw gift, ook vanuit onze Bethelkerk in Nieuwlande iedere week weer het evangelie verkondigd mag- en kan worden.
  Mogen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage?Met een vriendelijke groet,
  Uw College van Kerkrentmeesters

 

Tussenstand Aktie Kerkbalans 2021

Het overzicht, t/m 17 oktober 2021, ziet er als volgt uit:

Toezeggingen: 2021 € 33013,30
Ontvangen: t/m  20 september 2021 € 25497,84
Nog te ontvangen: €  7515,46

Hartelijk dank voor de al ontvangen bedragen!

Inmiddels zijn meer dan 77 % van de toezeggingen voor 2021 overgemaakt.

Giften 21 september 2021 t/m 18 oktober 2021

 • Via Financiële Administratie ontvingen wij uit dankbaarheid voor de instandhouding van het pastoraat de volgende giften:
  1 x € 50,= (gift jeugddienst)

Collecten 1 augustus t/m 31 september 2021

 • t.b.v. kerk/pastoraat € 691,15,=  (inclusief collecten overgemaakt per bank)
  U/jij kunt ook een gift overmaken naar de kerk via bankrekeningnummer NL58 RABO 0377201456 t.n.v. Prot. Ev. Nieuwlande o.v.v. gift kerk/pastoraat.

Diaconale giften/collecten 1 augustus t/m 31 september 2021:

 • St. Andreaswerk € 32,05; Rik en Carolien Mager € 22,90; diaconie algemeen € 77,30; St. de Regenboog
  € 33,40; UMCG € 29,45; Haïti € 125,35; Diaconaal Quotum € 39,05 en ZOA € 38,80.
  Namens kerkrentmeesters en diaconie zijn wij dankbaar voor uw/jouw gaven! Met vriendelijke groet,
  Ronald en Antonette Verweij
  (Financ. adm. Prot. Ev. Nieuwlande)

Terugblik jaarvergadering


 • Op 14 oktober jl. vond de jaarvergadering van onze vereniging plaats in de kerk vanaf 19.30 uur. De opkomst was wat aan de lage kant, maar de kerkenraad heeft toch informatie kunnen verstrekken over bijvoorbeeld de financiën en algemene zaken. Ook zijn er vragen gesteld vanuit de gemeente en suggesties gedaan waardoor de kerkenraad weer stof tot nadenken heeft voor de toekomst.
 • Op de vergadering is tevens de gemeenteleden weer meegedeeld dat er nieuwe mensen in de kerkenraad moeten komen. Er gaan vier mensen uit en er moeten minimaal weer vier mensen inkomen, anders wordt het voor de zittende kerkenraadsleden te zwaar en zullen er maatregelen getroffen moeten worden. Voor nu zijn we blij te kunnen vermelden dat er twee personen zijn die “ja” hebben gezegd en zitting zullen nemen in de kerkenraad. Nog twee personen te gaan dus. We gaan dus verder met bezoeken afleggen en hopen binnenkort met goed nieuws te kunnen komen.
 • Tot slot wil ik de vrijwilligers bedanken die de jaarvergadering mogelijk hebben gemaakt, van beamerteam tot de catering: bedankt! Namens de kerkenraad, Simone Benjamins.

Collecte 31 oktober

 • Op 31 oktober collecteert de diaconie voor Gevangenenzorg Nederland. Dit is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 vrijwilligers gaan bij hen op bezoek. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrijkomt, blijft de vrijwilliger betrokken.De organisatie gelooft in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan.
  Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan.

  Uw diaconie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.