Kerkbode 16

Bericht van overlijden.

 • Op donderdag 14 oktober is op 81 jarige leeftijd overleden dhr. Roel Jager. De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op woensdag 20 oktober om half hier in de kerk.
  vooraf is er gelegenheid om te condoleren in het MFC. De begrafenis is in besloten kring. De bijschrijving zal plaatsvinden op 31 oktober.

Doop

 • Op zondag 24 oktober hopen we alsnog de Doop te bedienen aan Milan Romeijn. Wegens ziekte van het kindje moest dit worden opgeschoven. Gelukkig gaat ’t intussen al veel beter met Milan en daarom zien we hoopvol uit naar de nieuwe doopdatum. 

Belijdenis gaan doen?

 • Graag wil ik de mogelijkheid bieden om met één of meer gemeenteleden toe te gaan werken naar het doen van openbare belijdenis van het geloof. Wie belijdenis doet, legt daarmee zeker niet een soort (geloofs)examen af! Maar je wilt er wel voor uitkomen, voor God en Zijn gemeente, dat je samen met God je leven leven wilt . En je bent bereid waar dat redelijkerwijze mogelijk is, medeverantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente. Ook geeft het toegang tot het aanzitten aan het Heilig Avondmaal.
  Wie nog niet is gedoopt en toch overweegt belijdenis te gaan doen, kan direct na de belijdenis worden gedoopt.
  Hoe we de voorbereiding vorm gaan geven, hangt af van wie en hoeveel zich aanmelden. Ik denk voorlopig aan een samenkomen in De Kandelaar, bij de kerk, zo eens in de drie weken. Ook wie wel belangstelling heeft voor gesprekken over het geloof, maar nog niet echt weet of er een doen van belijdenis op zal volgen, mag zich bij mij melden!
  Ik wil dus eerst eens afwachten of er belangstelling bestaat en dan maken we vervolgens nadere afspraken. Leeftijd doet er trouwens helemaal niets toe! Een privé-voorbereiding, dus niet in groepsverband maar alleen met mij, is in beginsel ook mogelijk.
  Voor mijn gegevens zie bovenaan de berichten van Nieuwlande. Ik ben benieuwd! En ook hoopvol.Tevens een hartelijke groet aan U en jullie allen in onze gemeente!

Ds Joke Berkhout

In memoriam Otto Koster (1939-2021)

 • Op 21 september is overleden de heer Otto Koster. Hij werd 82 jaar. Hij zag het levenslicht in Nieuwlande, in de vroegere kruidenierswinkel (nu supermarkt). Al vroeg verloor hij zijn moeder. In de tweede vrouw van zijn vader vond hij een lieve stiefmoeder en het gezin breidde zich nog uit.Als grondwerker verdiende hij zijn boterham; het werk deed hij met grote inzet. Vaak was hij in die tijd op de Veluwe aan de slag. Vader werd hij van drie zoons en één dochter; zijn huwelijk eindigde helaas in een scheiding. Enige tijd nadien brak voor hem een heel gelukkige periode aan, toen hij samen was met mevrouw Mart van der Weide-Slot.

  De laatste jaren verbleef hij in Coevorden, dichter bij de kinderen. Vervolgens was hij een langere tijd in Clara Feyoenaheem in Hardenberg, om te revalideren na een ernstige medische ingreep. Moedig droeg hij dat. Eind vorig jaar kon hij tot zijn vreugde terugkeren naar Coevorden, weer naar WZC St. Franciscus. Zeer onverwacht kwam een einde aan zijn leven; hij heeft niet hoeven lijden.

  Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen verliezen in hem een lieve vader, opa en overgrootvader die in de familiekring werkelijk gemist zal worden.

  In de afscheidsdienst in onze kerk overdachten we nog eens zijn leven en we lieten ons daarbij leiden door Psalm 23 en het slot van Rom. 8. Na afloop hebben we Otto Koster begraven op de begraafplaats aan de Boerdijk.

  We bidden de familie en ook alle anderen die Otto zullen missen, steun en troost toe bij en van elkaar, maar bovenal bij God. Hij zij jullie heel nabij.

Ds Joke Berkhout.

Verslag van de kerkenraadsvergadering 23-9- 2021.

 • De voorzitter, mv. S. Benjamins, heet eenieder welkom. Ze leest uit Filippenzen 4: 10-13 en een bijpassende meditatie uit het boekje Aan stille wateren. Daarna gaat ze voor in gebed. De notulen van 26 augustus worden besproken. Bij de ingekomen stukken aandacht voor het geboortekaartje van de zoon van ds. Rik Mager en zijn vrouw.  Verkiezingen. De termijn, dat gemeenteleden hun aanbevelingen kunnen doen, loopt op 1 oktober af. Besloten wordt een inventarisering te maken op maandag 4 oktober. Daarna gaan kerkenraadsleden de kandidaten bezoeken. We hopen op de jaarvergadering van 14 oktober positieve resultaten te kunnen melden. Het is noodzakelijk dat er voldoende mensen bij komen. Anders wordt het te zwaar. Ds. Berkhout bespreekt de pastoralia. 31 oktober Hervormingsdag. In de dienst zal hier aandacht aan besteed worden. Helaas kon de doopdienst, 19-9, vanwege ziekte geen doorgang vinden. We spreken de jaarvergadering door. Mededelingen: de jubilerende echtparen zijn bezocht. De vergadering van het diaconaal platform in Hoogeveen is bijgewoond. Ds. Berkhout heeft een lezing over de Hernhutters gehouden voor het confessioneel verbond. Als gids zijn enkele kerkenraadsleden actief geweest in Hollandscheveld op 24 september. De vergadering wordt afgesloten met het lezen van Psalm 4. De voorzitter wenst ons wel thuis.

Uitnodiging voor de gemeentezondag op 31-10-2021:

 • Op 31 oktober 2021 a.s. hopen weer een gemeentezondag te organiseren.
  Langzaam maar zeker worden alle activiteiten weer opgepakt. We zijn dankbaar dat dit weer mogelijk is.
  We starten deze zondagmorgen met een kerkdienst en daarna is tijd voor wat ontspanning. Door middel van wat activiteiten staan we erbij stil, dat we samen één gemeente mogen zijn ondanks dat iedereen verschillend is.
  U/jij bent van harte welkom maar wel van tevoren even doorgeven dat je komt in verband met de catering. Het actiecomité kijkt naar jullie uit!
  Opgeven kan, t/m 23 oktober, bij:
  Aaldert Kroesen 0528-351748  (mail: aaldert11@hotmail.com) of
  Janny Kleine 0528-231035   (mail: bruin.12@home.nl)

Collecte 17 oktober 2021.

 • Deze zondag collecteren we voor het project 10 27 van de GZB. Vandaag staat centraal de problemen in de arme wijken van Lima, dit is de hoofdstad van Peru.
  Hier heeft de plaatselijke kerk een diaconaal project opgezet, en zorgen ervoor dat de gezinnen eten hebben en dat de jongeren onderwijs krijgen.
  Helpt u mee hen een betere toekomst te geven?Alvast bedankt namens de diaconie.

 Jaarvergadering

 • Denkt u nog aan de jaarvergadering? Deze is op donderdag 14 oktober om 19.45 uur in de kerk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar! Uw aanwezigheid, inbreng en betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld!De kerkenraad.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.