Kerkbode 15

Milan Romeijn, zoontje van Jochem en Charlotte Romeijn, kon helaas zondag 19 september niet gedoopt worden omdat hij behoorlijk ziek is. Een grote teleurstelling allereerst voor zijn ouders. maar ook een zorg voor hen over zijn herstel. We hopen intens dat het kleine ventje spoedig helemaal opknapt en op een iets later tijdstip alsnog het sacrament van de Doop kan ontvangen.

We noemen hier ook de heer Roel Jager, Joh. Poststraat. Zijn gezondheidsklachten zijn behoorlijk toegenomen. We bidden hem en zijn vrouw Erna veel goede moed toe en vertrouwen in Gods wegen met hen.
We denken ook aan anderen die ziek zijn, worstelen met gezondheidsklachten, in spanning verkeren over medische uitslagen enz. God waakt over de Zijnen en bij Hem zijn wij veilig en geborgen, voor tijd en eeuwigheid.

 Overleden

 • Plotseling is overleden, op 21 september, de heer Otto Koster, te Coevorden. Hij werd 82 jaar. In de volgende kerkbode zullen we hem wat uitgebreider gedenken. Voor nu wensen we de nabestaanden alle kracht en troost toe; bovenal de nabijheid van de Hemelse Vader.

Bijbelkring

 • Zoals al aangekondigd in de vorige kerkbode hopen we op donderdagavond 7 oktober weer te beginnen met onze Bijbelkring, half 8 in De Kandelaar. Wees zeer welkom, ook belangstellenden die nog niet eerder meededen!

Groet

 • U en jullie, als medezusters en –broeders in Christus, groet ik weer van harte.

Ds Joke Berkhout

Geboortebericht:

 • Lang verwacht
  Niet gedacht
  Toch gekregen
  Gods Zegen
 • Op 8 september ontvingen Rik en Caroline uit Gods hand een prachtige zoon, Jonathan Diederik. Als TFC commissie feliciteren wij hen hartelijk met dit prachtige wonder en wensen wij het gezin de zegen en vreugde van God.
  Inmiddels zijn zij alweer een aantal weken in Nederland. Er moest van alles geregeld worden. Onder andere is Rik naar Utrecht geweest om zijn Rwandese corona vaccinatie te “valideren” naar de Nederlandse en Europese standaard. En dat kan maar bij een GGD ergens in het centrum van Utrecht. Na zo’n lange tijd in Kamebe is een bezoek aan Centraal Station  en Hoog Catherijne bijna overweldigend!
  Op Camping de Vijverhof in Ommeren wordt er door de campinggasten inmiddels twee jaar gecollecteerd voor Rwanda met diverse acties. Onder veel belangstelling van oud en jong hebben Rik en Caroline daar verteld over hun werk in Rwanda.
  Terwijl de familie Mager in Nederland verblijft gaat het werk in Rwanda gewoon door. Pastor Obadias is speciaal naar Kamembe gekomen om het vak “Liturgie en Aanbidding” te geven aan de studenten van het certificaat in theologie
  Tot 2 november blijft het gezin nog in Nederland. Wilt u ze met een kaartje verrassen, kan dat naar Noordhoek 4, 2435 XZ Zevenhoven. En vanaf 2 november naar P/O EAR Cyangugu Diocese, PO Box 52, Kamembe, Rwanda.                                        De TFC commissie

 

Verslag van de kerkenraadsvergadering 26-08-2021

 • De voorzitter heet een ieder welkom. Ze leest een korte meditatie uit Gaandeweg Hem tegemoet, n.a.v. Klaagliederen 3: 15-27. Hierna gaat ze voor in gebed. Diverse op- en aanmerkingen worden besproken naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering. De notulen worden goedgekeurd en ondertekent door de voorzitter. Bij de ingekomen stukken zit een geboortekaartje van de jongste dochter van de familie Borst. De eerste samenkomsten zonder reserveren en met het meezingen zijn inmiddels geweest. De opkomst valt nog een beetje tegen, er is zondags nog genoeg plek. Wel is er bij de meesten de opluchting en blijdschap dat we voorzichtig teruggaan naar het kerk zijn van vóór de corona. Vooralsnog blijft alleen de 1,5 mtr regel nog gehandhaafd. De laatste voorbereidingen voor de doopdienst op 29 augustus worden doorgesproken en afgestemd. Ook de verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers worden besproken en de stembriefjes en uitnodigingen hiervoor zullen begin september rondgedeeld worden. De uitnodigingen en agenda voor de jaarvergadering op 14 oktober zullen binnenkort ook verstuurd worden. Speciaal punt op deze avond zal de zorg over de invulling van de kerkenraad zijn. Vanuit de diverse secties worden mededelingen gedaan. Tijdens deze mededelingen komt een vraag van een gemeentelid aan de orde, of het koffie drinken na de kerkdienst weer opgepakt kan worden? Besloten word om dit even af te wachten na de volgende mededelingen over eventuele nieuwe maatregelen of versoepelingen van het kabinet. Bij de rondvraag wordt de vergadering van Groot Hollandscheveld op 9 september aangehaald. Vanuit onze kerkenraad zal hier een afvaardiging aanwezig zijn. De volgende vergadering is 23 september. De vergadering wordt afgesloten middels een gedicht waarna de voorzitter ieder een wel thuis wenst.

Tussenstand Aktie Kerkbalans 2021

T/M 20 september 2021, ziet het er als volgt uit:

Toezeggingen: 2021 € 33013,30
Ontvangen: t/m  20 september 2021 € 23192,04
Nog te ontvangen: €  9821,26

Hartelijk dank voor de al ontvangen bedragen!

Inmiddels zijn meer dan 70 % van de toezeggingen voor 2021 overgemaakt.

 

Giften 1 augustus t/m 20 september 2021

 • Via Financiële Administratie ontvingen wij uit dankbaarheid voor de instandhouding van het pastoraat de volgende giften:
  2 x € 5,= , 1 x € 10,= ;  in totaal € 20,=

Collecten 1 augustus t/m 20 september 2021

 • t.b.v. kerk/pastoraat € 536,20,=  (inclusief collecten overgemaakt per bank)
  U/jij kunt ook een gift overmaken naar de kerk via bankrekeningnummer NL58 RABO 0377201456 t.n.v. Prot. Ev. Nieuwlande o.v.v. gift kerk/pastoraat.
  Namens kerkrentmeesters zijn wij dankbaar voor uw/jouw gaven!
  Met vriendelijke groet,
                          Ronald en Antonette Verweij (Financ. adm. Prot. Ev. Nieuwlande)

 

 

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.