Kerkbode 12

Vakantie voorganger

Vanaf donderdag 15 juli tot en met zondag 1 augustus ben ik niet beschikbaar voor de gemeente. Ds H. Hoogeveen, te Alteveer, is zo vriendelijk mij, indien nodig, te vervangen. (tel: 0528 361625  e-mail: ds.h.hoogeveen@gmail.com

 Zomer

 • In mijn meditatie op het voorste blad heb ik al een verwijzing gemaakt naar deze tijd van het jaar. Het is zomer en een aantal van ons vliegt – letterlijk of figuurlijk – even uit. Of heeft dat al gedaan. Hoe het zij, U en jullie wens ik een goede, ontspannen tijd toe; ook als U/jij bij huis blijft.‘God zij ons gunstig en genadig
  Hij schenke ons ‘t gezegend licht
  dat overvloedig en gestadtig
  straalt van Zijn heilig aangezicht (…)’Psalm 67: 1 ber.

Met een hartelijke groet, ds Joke Berkhout

Bedankt

 • Wij willen graag iedereen bedanken voor alle lieve kaarten, warme woorden en medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van Piet/Pa.
  Het heeft ons goed gedaan te weten dat u zo met ons meeleeft.
  Hartelijke Groeten, Fam. Stoevelaar.

Hartelijk dank ….

 • voor de mooie bloemen en kaarten aan ons gericht.
  Wessel en Janny Doldersum

Verslag van de kerkenraadsvergadering, gehouden op donderdag 1 juli 2021.

 • Na een hoe-gaat-het rondje heet de voorzitter, mv. S. Benjamins, ons welkom. Zij leest uit Jes. 35: 1-4, waarna een meditatie volgt uit het boekje Aan stille wateren van ds. Troost. Ze gaat voor in gebed. De notulen van 27 mei jl. worden besproken met enkele aanvullingen. Ds. Berkhout geeft bij de ingekomen stukken, wat toelichting op de besluiten van de synode. Het gaat over de formalisering van dominee, pastor en kerkelijk werker. We nemen besluiten over de opening van de kerk. Geen reserveringen meer. Er geen limiet aan het aantal kerkgangers. Wel geldt de anderhalve meter regel. Samenzang is weer mogelijk, mits ingetogen. De opnames van de diensten zijn te beluisteren op de webside tot september. We bespreken de pastoralia. De jaarvergadering zal op DV donderdag 14 oktober plaatsvinden. In het najaar worden verkiezingen uitgeschreven. Drie kerkenraadsleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. 7 november vindt de zendingsdienst plaats. In deze dienst vertelt dhr. J. Smid over zijn ervaringen in het vluchtelingenkamp op Lesbos. Er zijn plannen in voorbereiding om het kerkelijk leven een impuls te geven. Gedacht wordt over een jong gezinnendienst met een activiteit in september en eind oktober de gemeentezondag. Het afgelopen jaar is er door de gezamenlijke diaconieën geen doel uitgekozen. Het geld wat nog staat gaat naar het Roosenvelthuis van de PKN in Doorn. In het najaar zal de pastorie voorzien worden van een nieuwe keuken, toilet en douche. De vergadering wordt afgesloten door een gedicht. De voorzitter wenst eenieder wel thuis.

 Overstapdienst

 • Op zondag 4 juli is er in de kerk een overstapdienst gehouden. De voorganger was Dhr. Kwant. Het thema van de dienst was “Jij bent bijzonder”. Tijdens deze dienst hebben de kinderen de schriftlezing gedaan uit Psalm 139. Ook zijn in de kerk de vier liederen gezongen die de 4 kinderen, die overstapten, hebben uitgekozen. De 4 kinderen die de overstap hebben gemaakt van de zondagsschool naar de jeugdkerk zijn: Jolijn van Os, Carmen Kleine, Alicia Koster en Jari Verweij. Wij wensen deze kinderen een fijne tijd toe bij de jeugdkerk en in de kerk!Wij hopen de andere kinderen natuurlijk in het nieuwe seizoen ook weer te zien. Het nieuwe seizoen begint op zondag 29 augustus. Tot dan!

Schoonmaakgroep:

 • Week 28: Janneke,
  Week 29: Alien,
  Week 30: Jannie
  Week 31: Corinne

Stichting Andreas werk Peru (Obra de Andres)

 • Op 1 augustus 2021 a,s.willen we de collecte houden voor St. Andreas Werk, waaraan ds. J. Dooijenweert is verbonden om zo onze broeders en zusters in Peru te ondersteunen. Langzaam maar zeker worden bepaalde taken doorgeschoven naar opvolgers, maar toch blijft de familie nauw betrokken bij de stichting. Zo blijft het werk toch doorgaan. En mag iedereen kennis maken met de liefde van Onze Lieve Heer. Helpt u mee ondersteunen? Mocht u nieuwsgierig zijn wat ze allemaal doen kunt u altijd de website bezoeken nl. www.evangelis-van-dooijeweert.com

Zaaien in Tsjaad (coll.25 juli)

 • Hete Sahara wind, uitgestrekte woestijnlandschappen en wegen die meer op bandensporen lijken dan op straten. Tsjaad is een land dat bekend is met grote afstanden, met isolatie en afgelegenheid. Sinds 1966 heeft MAF dit land op het hart. Zendingsorganisaties, lokale kerken en NGO’s bouwen op de vliegdienst van MAF om hun bediening te kunnen vervullen. Samen willen wij iedereen in Tsjaad bereikbaar maken voor het Evangelie! Het overwegend islamitische land kent inmiddels een relatief groot deel christenen die in het zuiden, het goed bereikbare deel van het land, wonen. Het noorden en oosten van het land hebben nog weinig van het Evangelie gehoord en dit zijn juist de gebieden met de meest ontoegankelijke plaatsen en de meeste inwoners. MAF en haar partners willen hier verandering in brengen. Helpt u mee? Meer info vindt u op https://www.maf.nl/zaaien-in-tsjaad/

 Rik en Caroline Mager (coll. 8 aug)

 • Zij zijn namens de GZB  aan het werk in Rwanda. De familie wordt vanuit de diaconie structureel ondersteunt voor de periode van 5 jaar. Deze collecte is een extra bijdrage voor de gemeente aldaar. Binnenkort komt de familie Mager in Nederland. Dit kunt u ook lezen in de nieuwsbrieven die we op website van de kerk plaatsen onder het kopje diaconie. Wij hopen dat u hun werk wilt blijven ondersteunen.

                        Uw diaconie

 

Tussenstand Aktie Kerkbalans 2021

Het overzicht, t/m 6 juli 2021, ziet er als volgt uit:

Toezeggingen: 2021 € 33013,30
Ontvangen: t/m  24 mei 2021 € 20334,56
Nog te ontvangen: € 12678,74

Hartelijk dank voor de al ontvangen bedragen!

Inmiddels zijn meer dan 61% van de toezeggingen voor 2021 overgemaakt.

Giften 30 mei t/m 6 juli 2021

Via Financiële Administratie ontvingen wij uit dankbaarheid voor de instandhouding van het pastoraat de volgende giften:

1 x € 20,= , 1 x € 5,= ,  1 x € 25,= en 1 x € 70,=;

in totaal € 120,=

Collecten 30 mei t/m 30 juni 2021

t.b.v. kerk/pastoraat € 446,06,=  (inclusief collecten overgemaakt per bank) U/jij kunt ook een gift overmaken naar de kerk door het scannen van de QR code (zie website kerk) of overmaken op bankrekeningnummer NL58 RABO 0377201456 t.n.v. Prot. Ev. Nieuwlande o.v.v. gift kerk/pastoraat.

Diaconie:

Stichting Open Doors                                       € 28,65

World Vision Villen                                           € 56,10

Avondmaalscollecte                                         € 53,70

Overig                                                             € 33,50

Namens kerkrentmeesters en diaconie zijn wij dankbaar voor uw/jouw gaven!

Met vriendelijke groet, Ronald en Antonette Verweij

 

Mededelingen kerkenraad.

 • Op het moment van schrijven hebben we de overstapdienst net achter de rug en het was de eerste keer dat we weer mochten zingen, weliswaar ingetogen, maar toch! Echt fijn! Vanaf heden hoeft u niet meer bellen om een plekje in de kerk te reserveren. Er is geen maximumaantal bezoekers meer, we mogen 100% capaciteit hanteren bij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers. We willen graag van deze versoepeling gebruik maken. Bij gezondheidsklachten verzoeken we u nog steeds thuis te blijven! Tot september wordt de dienst sowieso nog elke zondag op de website gezet (alleen geluid), daarna bekijken we de situatie opnieuw. Als de kerk openblijft, dan zullen we hier op een gegeven moment mee stoppen, mensen kunnen dan weer gewoon naar de kerk komen. Verder hebben we binnen de kerkenraad gekeken naar het najaar, naar nieuwe plannen, nieuwe activiteiten…. We zullen de organisatie rondom de ambtsverkiezing in september gaan oppakken aangezien er in februari 2022 drie kerkenraadsleden afscheid gaan nemen. Noteer ook alvast de datum van de jaarvergadering in uw agenda: donderdag 14 oktober 2021.Tot slot willen we eenieder een fijne zomer toewensen, of je nu op vakantie gaat of thuisblijft. We hopen jullie te blijven ontmoeten in de kerk, laten we ons opladen voor het winterwerk dat er weer allerlei activiteiten opgestart mogen worden en laten we Gods zegen hiervoor vragen.

  Namens de kerkenraad, Simone Benjamins

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.