Kerkbode 1

Zieken

 • De heer A. (Alex) Beuving, heeft een dag of tien in het ziekenhuis in Emmen gelegen als gevolg van darmklachten. Gelukkig mocht hij, zelfs zonder een operatie te hebben ondergaan, nu weer huiswaarts keren. Het gaat al een stuk beter met hem. Een voorspoedig verder herstel toegewenst, ook door de goede zorg van je broer, en bovenal in het rustige vertrouwen dat er Eén altijd bij je is.

Overleden

 • Op eerste Kerstdag is mevrouw T.(Trijntje) Zwiers-Smit overleden. Zij woonde de laatste jaren in Hoogeveen, Het Haagje, en werd 76 jaar. Het afscheid is in de kleine familiekring geweest, te Fluitenberg. We wensen in het bijzonder haar dochter Janny Pastoor en haar man Lute en hun beide dochters, Gods vertroosting toe en steun bij elkaar in dit gemis.
 • Op tweede Kerstdag is mevrouw M. (Marie) Ham-Wachtmeester gestorven, in WZC Beatrix te Hollandscheveld. Marie werd 89 jaar. De begrafenis vond plaats na een rouwdienst in de Eben Haezerkerk aan de Joh. Poststraat.  In de volgende kerkbode zal er een in memoriam van Marie staan. We denken aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Onder hen in het bijzonder aan dochter Willie Tangenberg en haar man Wim. Willie bezocht dagelijks heel trouw haar moeder. Allen die Marie missen bidden we Gods liefde en ontferming toe.

Met een hartelijke groet,

Kort verslag kerkenraadsvergadering 16-12-2021

 • De voorzitter heet eenieder welkom. Ze leest een korte meditatie uit  “Alles wordt nieuw”, n.a.v. een passage uit Jesaja 42. Hierna gaat ze voor in gebed. Diverse op- en aanmerkingen worden besproken naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering van 2-12-2021. De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. De actie- en besluitenlijst wordt doorgenomen en verdere acties worden verdeeld. Hierna volgt de pauze waarin de diverse pastoralia worden doorgenomen. Er is een gemeentelid bereid gevonden om in de kerkenraad plaats te nemen. Hierdoor zijn van de 4 vacante plaatsen inmiddels 3 ingevuld. De kerkenraad gaat verder zoeken om ook de laatste plek ingevuld te krijgen. De dienst van 26-12 valt op een zondag en wordt dus als eredienst gehouden. Gelukkig kunnen we zo het gemis van de afgelaste kerstnachtdienst een beetje verzachten. De oudejaarsdienst zal komen te vervallen omdat dit ook een dienst is die normaal later op de avond gehouden wordt. We worden bijgepraat over de situatie van de verbouwing van de pastorie.
 • Voor de volgende vergadering op 20-1-2022 zal de heer Ronald Verweij gevraagd worden om aan te schuiven om de kerkenraad bij te praten over de financiële ontwikkelingen. De vergadering wordt afgesloten met een gebed door onze voorganger waarna de voorzitter ieder een wel thuis wenst.

Ons voorgegaan.

 • Donderdag 9 december overleed in de gezegende leeftijd van 88 jaar: Willem Tibben. Samen met zijn vrouw woonde hij de laatste periode van zijn leven in de Bremhoeve in Fort. Er kwam een eind aan een bewogen leven. Een leven dat begon in Schrapveen – Zuidwolde. Vanuit Schrapveen verhuisde het gezin naar Zuideropgaande-Hollandscheveld. Na de lagere school leerde hij het vak timmeren op de ambachts-school. Hij werd een man met twee rechterhanden. Op 16-jarige leeftijd ging hij werken bij Magirus Deutz. Willem hield van toneel en muziek.
  Het was op een toneelavond dat hij Mannie Vos ontmoette. Na 5 jaar verkering werd er getrouwd. Aangezien er woningnood was bouwde Willem een eigen salonwagen, bij zijn ouders op het erf. Hun huwelijk werd gezegend met 4 kinderen, later kwamen er aangetrouwden, klein- en achterkleinkinderen. Toen woonden ze inmiddels al vele jaren aan de Brugstraat. In de dienst van Woord en Gebed, voorafgaand aan zijn begrafenis te Elim, waren we in de Bethelkerk bij elkaar om hem te gedenken. De kinderen en kleinkinderen maakten de aanwezigen deel van hun herinneringen aan vader en opa. De Bijbel werd o.a. geopend bij hun trouwtekst; ‘Maar terstond sprak Hij met hen en zeide tot hen: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!’. (Marc. 6: 50) Een vers uit het verhaal van de storm op het meer. Ook in Willem zijn leven, en daardoor ook in het gezin, waren er momenten dat het stormde. Opgedane ervaringen hebben zijn leven getekend. Ook op wie hij is geworden. Over het geloofsleven sprak hij niet zo heel gemakkelijk. Liet vaak merken dat het leven hem veel vragen opleverde. Maar toch gingen we nooit uit elkaar zonder onze handen gevouwen te hebben. We namen afscheid van een lieve man, vader en opa maar ook van veelzijdige man met heel veel gaven en talenten. Dit, in het vertrouwen zoals Prediker ergens zegt: ‘Want de mens hoeft niet naar de doden te gaan, maar hij mag gaan naar zijn eeuwig huis’. Er is eeuwigheidperspectief voor mensen die op God vertrouwen. Willem Tibben, mag hij voortleven in harten van mensen. ‘Wees niet bevreesd’. Dat zinnetje staat 365 keer in de Bijbel. Voor elke dag een keer. ‘Ik ben bij je’ zegt Jezus. Ook bij zijn vrouw Mannie, kinderen en kleinkinderen die nu zonder man, vader en opa verder moeten. God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden thuiskomt. We hebben veilig strand voor ’t oog. Dan zijn we veilig in Jezus armen. En dan zal het nooit meer stormen in ons leven. Aan elke dag komt een eind… maar niet aan een dag met Jezus. Hij wil ons vasthouden in alle omstandigheden van het leven. Want ook onze tijden zijn in Zijn hand.
  Hans Lowijs, pastor.

Groene vingers gezocht!

 • De groengroep heeft te kennen gegeven aan de kerkenraad om per augustus 2023 te willen stoppen. Momenteel wordt de tuin onderhouden door Andries Doldersum en Lukas IJmker. Voor de gezelligheid komt Henk Kikkert ook nog wel eens aan. Op onze vorige oproep voor het uitbreiden van de tuingroep kwam helaas geen reactie. We doen nu opnieuw een oproep voor twee à drie personen die over anderhalve jaar aan de slag willen gaan in de tuin van de kerk en de pastorie. Ik weet het, het duurt nog lang, maar we willen graag tijdig weten of dit vrijwilligerswerk doorgang kan vinden, ook na augustus 2023. We zien uw reactie graag tegemoet (0528-350212)

 Verkoop oliebollen.

 • Op 30 december trok er weer de heerlijke geur van versgebakken oliebollen door ons dorp! Al vroeg, het was nog donker, waren de vrijwilligers druk bezig om alles in orde te maken voor het bakken en de verkoop. Totaal zijn er ruim 1700 oliebollen gebakken en de netto-opbrengst was €660,- Kortom, het was weer een gezellige dag met een geweldige opbrengst!
  Iedereen die geholpen heeft en iedereen die oliebollen heeft gekocht…heel erg bedankt!

Uit de kerkenraad

 • Zolang de lockdown van kracht blijft, zullen de kerkdiensten online plaats vinden. Indien mogelijk wordt elke kerkdienst in de week voorafgaand aan de zondag opgenomen in overleg met de voorganger zodat op zondagmorgen 10.00 uur de dienst via onze website bekeken kan worden. Soms kan een voorganger niet en dan zal de dienst op zondag om 10.00 uur opgenomen worden en zal de dienst pas in de loop van de zondag op de site gezet worden.
 • Op 16 januari hadden we viering Heilig Avondmaal op de agenda staan, maar dit zal een gewone eredienst online worden. Op 23 januari hadden we de bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers in gedachten, maar het is nog onzeker of dit door kan gaan door de Coronamaatregelen, maar ook omdat we de kerkenraad nog niet compleet hebben. Via de website houden we u op de hoogte van beslissingen omtrent de kerkdiensten. We hopen dat de overheid de maatregelen snel gaat versoepelen zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten in onze dorpskerk.                Namens de kerkenraad, Simone Benjamins.]

Actie Kerkbalans 2022

 • Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 is: |Geef vandaag voor de kerk van morgen!
  De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!Geef vandaag voor de kerk van morgen! Want ook voor de komende generaties wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken.Wilt u uw enveloppe met uw toezegging alvast klaarleggen voor de vrijwilliger van de Postgroep?
  Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!Met vriendelijke groet, Uw Coll. van KRM.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.